Άξονες του συνεδρίου

Άξονας 1

  • Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη των πολυγλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών

Η πραγματική ενσωμάτωση των πλουραλιστικών προσεγγίσεων στα προγράμματα σπουδών και στην καθημερινή διδασκαλία/εκμάθηση δημιουργεί μια σειρά προκλήσεων και βοηθάει στην άρση ορισμένων εμποδίων. Μπορεί επίσης να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Αυτός ο άξονας έχει ως στόχο να εξετάσει τις σχέσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν μεταξύ των γλωσσών που προορίζονται για την εκπαίδευση (μητρικές, ξένες, δεύτερες, κ.λπ.), μέσω μίας προοπτικής που λαμβάνει υπόψη και δίνει έμφαση στην ατομική και συλλογική πολυγλωσσία. Οι εισηγήσεις θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα των πλουραλιστικών προσεγγίσεων, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί φορείς (εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων γλωσσικών πολιτικών, κλπ.), καθώς και τις αντιστάσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.

Άξονας 2

  • Πλουραλιστικές προσεγγίσεις μέσω μίας κοινωνικο-συναισθηματικής προοπτικής

Η επιθυμία να δοθεί στα σχολεία η ευκαιρία να προσφέρουν, να καθιερώσουν και να διαδώσουν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί επίσης την καθιέρωση προσεγγίσεων που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη της ολοκληρωμένης προσωπικότητας και της αυτοεκτίμησης των μαθητών.

Αυτός ο άξονας θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις που θα αναδεικνύουν το έργο της συμβολής των πλουραλιστικών προσεγγίσεων στη δημιουργία κοινωνικο-συναισθηματικών εμπειριών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού και διαγλωσσικού προβληματισμού καθώς και στην τροποποίηση των αναπαραστάσεων και των στάσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Άξονας 3

  • Ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση στο πλαίσιο της γλωσσικής και της μη-γλωσσικής διδασκαλίας

Αυτός ο άξονας σκοπεύει να δώσει βήμα σε έργα που, αφενός, βοηθούν τον καθορισμό της ολοκληρωμένης διδακτικής προσέγγισης και, αφετέρου, αναδεικνύουν διάφορες εφαρμογές της στη διδασκαλία γλωσσικών και μη γλωσσικών μαθημάτων. Τα ερωτήματα που θα μπορούσαν να εξεταστούν εδώ είναι: Ποια είναι τα γνωστικά πλεονεκτήματα αυτών των προσεγγίσεων; Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν και ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες; Πώς μπορούν να επηρεάσουν τις αναπαραστάσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών;

Άξονας 4

  • Διάρθρωση έρευνας και κατάρτισης

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών γενικά και ειδικότερα των καθηγητών γλωσσικών ή μη γλωσσικών μαθημάτων (σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), που εργάζονται σε επίσημα ή ανεπίσημα πλαίσια (οργανισμοί/σύλλογοι επιμόρφωσης, ΜΚΟ, καλλιτεχνικοί κύκλοι), αποτελεί την κύρια οδό πρόσβασης στην καθιέρωση των πλουραλιστικών προσεγγίσεων γλωσσών και πολιτισμών. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν προγράμματα αρχικής και συνεχούς κατάρτισης που προετοιμάζουν τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό υλικού βασισμένου στις πλουραλιστικές προσεγγίσεις και προσαρμοσμένου στα νέα κοινά της εκπαίδευσης. Μια άλλη παράμετρος αυτού του άξονα σχετίζεται με τον αντίκτυπο αυτών των προγραμμάτων στις εκπαιδευτικές πρακτικές, στις αναπαραστάσεις και στη στάση των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Άξονας 5

  • Εναλλακτικές πλουραλιστικές προσεγγίσεις σε επίσημους και άτυπους εκπαιδευτικούς χώρους

Αυτός ο άξονας επικεντρώνεται στην παρουσίαση καλλιτεχνικών και δημιουργικών προσεγγίσεων ως πρόσφορων εδαφών για την καθιέρωση των πλουραλιστικών προσεγγίσεων. Το πολύγλωσσο Kamishibaï, τα βιβλία νεανικής λογοτεχνίας, τα θεατρικά έργα, οι καλλιτεχνικές δημιουργίες υπό την ευρεία έννοια είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά εργαλεία για την εφαρμογή των πολυγλωσσικών προσεγγίσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας πολυγλωσσικών, πολυπολιτισμικών και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και παραγωγών που βασίζονται στο γλωσσικό ρεπερτόριο των μαθητών.