Μορφή των εισηγήσεων

  • Ανακοινώσεις: 20 λεπτά παρουσίασης και 10 λεπτά ερωτήσεις
  • Συμπόσια: μέχρι 3 ανακοινώσεις για κάθε Συμπόσιο, 20 λεπτά για την κάθε παρουσίαση και 30 λεπτά ερωτήσεις/συζήτηση για το κάθε Συμπόσιο
  • Εργαστήρια: 45 λεπτά παρουσίασης για κάθε εργαστήριο και 15 λεπτά ερωτήσεις/συζήτηση. Τα εργαστήρια θα πρέπει να επικεντρώνονται στην παρουσίαση εκπαιδευτικών πρακτικών.
  • E-Posters

Γλώσσες του Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες παρουσίασης στο Συνέδριο είναι τα ελληνικά ή/και τα γαλλικά και/τα αγγλικά. Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες γλώσσες στα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε για τις εισηγήσεις σας καθώς και στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν.

Υποβολή προτάσεων

Εντάξτε την πρότασή σας στο  αρχείο με το όνομα «πρότυπο_περίληψης» που επισυνάπτεται στην πρόσκληση.

Όνομα/ονόματα του/των εισηγητή/ών:

Θεσμική ιδιότητα του/των ομιλητή/ών:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Μορφή παρέμβασης:

Αναφέρετε εδώ εάν πρόκειται για προφορική παρουσίαση, εργαστήριο, συμπόσιο ή poster.

Τίτλος της εργασίας (σε 2 γλώσσες Ελληνικά, Γαλλικά ή Αγγλικά):

Περίληψη:

Η περίληψή σας, που υποβάλλεται σε 2 γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά ή αγγλικά) πρέπει να αναφέρεται στην προβληματική, να περιλαμβάνει ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο, τη μεθοδολογία και τα στοιχεία των αποτελεσμάτων, εάν υπάρχουν, καθώς και μια σύντομη βιβλιογραφία.

Για τα Συμπόσια, θα υποβάλετε μια περίληψη ανά εισήγηση (το πολύ 3 εισηγήσεις ανά Συμπόσιο).

Άξονας στον οποίο εντάσσεται  η εισήγησή σας

Βιβλιογραφικές αναφορές: 5 αναφορές κατ’ ανώτατο όριο

Λέξεις-κλειδιά (σε 2 γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά ή αγγλικά): 5 κατ’ ανώτατο όριο

Η περίληψη με τη βιβλιογραφία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 3000 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών.

Αποστολή προτάσεων: σε μορφή word στην ακόλουθη διεύθυνση:

congresedilic2021@gmail.com

Ονομάστε το αρχείο σας ως εξής:

Επώνυμο_Όνομα

Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2021

Απάντηση από την επιστημονική επιτροπή: 30 Μαΐου 2021